KIELELLINEN ILMAISU

IMG_5301-30Kielellinen ilmaisu ja sen kehittäminen on osa taidekasvatustamme. Taideaineiden yhteydessä toteutettava aistien harjaannuttaminen on tiedon keräilyn ja käsittelyn harjoittamista. Luovan ongelmanratkaisun harjoittaminen on ajattelun valmiuksien harjoittamista. Keskustelu ja asioiden pohdiskelu on tärkeää, sillä sanallistaminen antaa lapselle kognitiivisen oivalluksen eli auttaa lasta ymmärtämään paremmin.

TAIDEAINEET JA KIELELLINEN ILMAISU

Tanssin avulla kehitetään lapsen motorisia perusvalmiuksia. Lapsen tulee oppia tuntemaan oma kehonsa, sen osat ja puoliskot (lateraalisuus), jotta hän voisi oppia suuntia ja suuntautua tilassa oikein (spatiaalisuus). Tämä puolestaan vaikuttaa positiivisesti lukemaan ja kirjoittamaan oppimisvalmiuksien kehittymiseen.

Musiikki auttaa lasta oppimisessa: sen on todettu avaavan kanavat lapsen puheen ja ilmaisun kehittymiselle. Rytmitajun kehittyminen pulestaan tukee lasta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa.

Kuvataide rikastuttaa lapsen puheilmaisua ja tukee kielen ja ajattelun kehittymistä. Omista kuvista kertominen ja niihin liittyvien tarinoiden sepittäminen sekä taidekuvien tarkastelu ja kysymysten herättäminen ja tekeminen kuuluu keskeisesti kuvataiteen työtapaamme.

Teatterileikki herättää lapsen kielellisen tietoisuuden. Omien satujen ja tarinoiden keksiminen ja näytelmäkäsikirjoitusten laatiminen yksin tai pienryhmissä on osa teatterileikkien sisältöä. Aikuiset kirjoittavat muistiin lasten tuotokset, jotta ne voidaan tallentaa lasten omiin kansioihin uudelleen luettaviksi. Lapsen puheen saattaminen kirjalliseen muotoon antaa lapselle arvostuksen tunteen ja auttaa häntä ymmärtämään puhutun ja kirjoitetun kielen välisen yhteyden. Lasten tekemät näytelmät harjoitellaan esityksiksi, näin lapsen suullinen ilmaisu kehittyy.

⇐ EDELLINEN SIVU      SEURAAVA SIVU ⇒